IJAMBO|UMUNSI:Dufite n’urukundo rutaryarya-2 ABAKORINTO:6:1-10

Bonjour
📖 Ijambo ry’umunsi 📖

Kuwa mbere,Tariki ya 04-12-2023

BIBILIYA:Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugirango mudaherwa Ubuntu bw’Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti” Mugihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye.”

Prepared by Joseph NGANJI

Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wo munsi wo gukirizwamo.

Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y’umuntu wese, kugirango umurimo wacu utagira umugayo.

Ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk’abakozi b’Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mumakuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko , mu mazu y’imbohe, mu midugararo, no mu mihati;
Tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge , tutarambirwa , tugira neza, dufite Umwuka Wera , dufite n’urukundo rutaryarya; tuvuga ijambo ry’ukuri, dufite imbaraga z’Imana Kandi dufite intwaro zo gukiranuka z’iburyo n’ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu mu mugayo no mu ishimwe.

Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab’ukuri, dutekerezwa ko turi abataramenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n’abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n’abahanwa ariko ntitwicwa , dusa n’abababara ariko twishima iteka, dusa n’abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n’abatagira icyo bafite nyamara dufite byose.

2Abakorinto:6:1-10

Mwakire Neza Ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube