IJAMBO|UMUNSI:Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete,

Bonjour
ijambo ry’umunsi
tariki 06-12-2023

By Joseph NGANJI

Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n’umucyo, bagasogongera impano iva Mu ijuru, bakagabana ku Mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry’Imana, n’imbaraga z’igihe kizaza maze bakagwa bakavamo, Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w’Imana, bakamukoreza isoni kumugaragaro.

Kuko iyo ubutaka bunyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, guhabwa n’Imana umugisha.

Ariko niba bumeraho amahwa n’ibitovu, biba bahindutse bugeze hafi yo kuvumwa kandi amaherezo yabwo ni ugutsinda.

Ariko bakundwa nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza n’uko bizazana agakiza, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n’urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera.

Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete, wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka kugirango mutaba abanebwe, Ahubwo mugere ikirenge Mu cy’abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana.

Abaheburayo:6:4-12

Mwakire neza ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube