IJAMBO|IMANA:Ariko ari jye ubu mba nshatse Imana!-YOBU:5:8-16

BONJOUR:📖 Ijambo ry’umunsi 📖Tariki ya 02-01-2024 kuwa kabiri.

Inspired from JOSEPH Hitimana

Ariko ari jye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ari yo negurira ibyanjye.


Ni yo ikora ibikomeye bitarondoreka, n’ibitangaza bitabarika.


Niyo ivubira Isi imvura, igasandaza amazi mu mirima.

Niyo ishyira hejuru aboroheje, n’ababoroga ibashyira mu mahoro, yica imigambi y’incakura, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo.


Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n’inama z’ab’incakura ikazubika.


Bahura n’umwijima ari kumanywa, barindagira ku manywa y’ihangu nka nijoro.


Ariko umukene imukiza inkota zo mukanwa kabo, Ndetse n’umutindi imukiza amaboko y’abakomeye.

Ni cyo gituma umukene agira ibyiringiro, kandi akanwa k’abakiranirwa kazahozwa.

Yobu:5:8-16

Mwakire Neza Ijambo ry’Imana kandi mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube