IJAMBO|IMANA:Kandi ntimukagerageze Umwami wacu-1 ABAKORINTO :10:1-11!

BONJOUR:📖 Ijambo ry’umunsi 📖Tariki ya 03-01-2024 Kuwa gatatu.

Inspired from JOSEPH Hitimana

Bene Data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza Bose Bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije,

Bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, Bose bagasangira bya byo kurya by’umwuka na bya byo kunywa by’umwuka, kuko banywaga ku gitare cy’umwuka cyabakurikiraga, kandi ibyo gitare cyari kristo, ariko Abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ni cyo cyatumye barimbukira mu butayu.


Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk’uko babyifuje.


Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk’uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk’uko byanditswe ngo ” Abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina.”


Kandi ntimugasambane nk’uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n’ibihumbi bitatu ku munsi umwe.


Kandi ntimukagerageze Umwami wacu, nkuko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n’inzoka.


Ntimukivovote, nk’uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n’umurimbuzi.


Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, Kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n’imperuka y’ibihe.

1 Abakorinto :10:1-11

Mwakire Neza Ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube