IJAMBO RY’UMUNSI:Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu-Abafilipi:2: 1-5,13-16!

Bonjour:📖 Ijambo ry’umunsi 📖Tariki ya 27-02-2024

Ev.JOSEPH Hitimana.

Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, Kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n’urukundo, niba hariho no gusangira Umwuka, niba hariho imbabazi n’impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima.


Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta.


Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi.
Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.

Kuko Imana ari yo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira.
Mukore byose mutitotombana , mutagishanya impaka kugirango mutabaho umugayo cyangwa uburyarya , mube abana b’Imana batagira inenge hagati y’ab’iki gihe kigoramye cy’ubugoryi , abo mubonekeramo nk’amatabaza mu isi, mwerekane ijambo ry’ubugingo kugirango mbone uko nzirata Ku munsi wa kristo , yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n’ubundi.

Abafilipi : 2: 1-5,13-16

Mwakire Neza Ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube